Kiku Kaku Green Tea

Kiku Kaku Green Tea

Price is per half metre. 100% cotton, 112cm wide.