Yuki Hanawa Mizu

Yuki Hanawa Mizu

Price is per half metre.  100% cotton and 112cm wide.